Posvećeni partnerima iz farmaceutske industrije

Pristup tržištu

Poseban akcenat stavljamo na dizajn, razvoj i primjenu aktivnosti koje omogućavaju kompaniji PHOENIX Pharma da obezbijedi optimalnu cijenu i nadoknadu i ostvari najveći komercijalni potencijal proizvoda na tržištu.

Pokretanje i vođenje procesa lansiranja novih proizvoda.

Obezbjeđujemo relevantne informacije u vezi sa nivoom cijena (uključujući scenarije određivanja cijena) i potencijalnim rizicima tokom procesa planiranja.

Obezbjeđujemo podršku pri komunikaciji sa zainteresovanim stranama kao što su Ministarstvo zdravlja, Institut za ljekove i medicinska sredstva i Fond za zdravstveno osiguranje.

Pružamo podršku u vezi sa pitanjima cijena i nadoknade (P&R), reformama zdravstvene zaštite i  zdravstvenom ekonomijom (HE).

Obezbjeđujemo najbolje uslove za cijene i povraćaj troškova (P&R).

Pripremamo dokumenta neophodna za podnošenje cijena i nadoknadu troškova, pregovore i sporazume o ulasku (MEA).

Prilagođavanje globalnih procedura lokalnim pravilima u pogledu cijena i u skladu sa lokalnim zahtjevima i propisima.

 

 

Vaš kontakt office@elpharma.me +38277272735, radno vrijeme: 7:30-15:30